.


.

.
INTEGRITETSPOLICY


Dataskyddspolicy GDPR

Denna dataskyddsförordning, GDPR, gäller följande företag (benämns med samlingsnamnet ”Sönnergrens”):
·         Sönnergrens Verkstäder AB, org.nr 556026–9150
·         Sönnergrens Teknik AB, org.nr 556571–5512
·         GS Produkt AB, org.nr 556299–0167
·         ANF Invest AB, org.nr 556573–5023
·         ANF Tech Holding AB, org.nr 556492–5161

Integritetspolicy
För oss är det självklart viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Sönnergrens används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Sönnergrens sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).
Denna integritetspolicy är generell och gäller digitala kanaler (t.ex. webbplats och sociala medier).
Så här hanterar vi dina personuppgifter
För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster och produkter. Skulle mailet innehålla några uppgifter av känslig karaktär kommer vi att registrera detta i aktuellt system och radera e-mailet. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@sonnergrens.se
Genom att beställa eller använda Sönnergrens tjänster och produkter accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Sönnergrens använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.
Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.
 
 

 
Vad gör vi med informationen?
Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och produkter
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och produkter till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.
När du beställer produkter, tjänster, och tecknar avtal med oss
Kategori av uppgifterPersonuppgifter
FöretagsuppgifterFöretag/Organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter
Faktureringsinformation
KontaktuppgifterNamn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
*Meddelande
Tjänste- och produktinformationTjänsteinformation Produktinformation,
Utbildningsinformation
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
  
När du kontaktar oss via e-post och telefon
Kategori av uppgifterPersonuppgifter
Kontaktuppgifter
 Namn
Titel
E-post
Telefonnummer
FöretagsuppgifterFöretag/Organisation
Ärendeuppgifter*Meddelande
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse
   
När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning
Kategori av uppgifterPersonuppgifter
KontaktuppgifterNamn
FöretagsuppgifterFöretag/Organisation
ÄrendeinformationSvar och omdömen
*Svar på frågor i löptext
Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke
 
Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.
Om Sönnergrens eller en väsentlig del av Sönnergrens tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Sönnergrens kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 
 
 Insamling och användning av data
Vilken information samlar vi in?
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. genom mejl).
Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster och produkter eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:
Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):
Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
Information om tjänster, produkter och leveranser – detaljer angående de tjänster och produkter du har förfrågningar på eller köper, uppdrag, projekt och nyhetsbrev som du läser.
Finansiell information – kreditvärdighet
Historisk information– tidigare köp, deltagande på möten, betalningshistorik.
Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning
(via statistikverktyg och nyhetsbrevs-system).
Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information, tjänster och produkter till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

När du kontaktar oss via webbformulär
Kategori av uppgifterPersonuppgifter
KontaktuppgifterNamn
Yrkesroll
E-post
Telefonnummer
FöretagsuppgifterFöretag/Organisation
Ärendeinformation*Meddelande
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev
Kategori av uppgifterPersonuppgifter
KontaktuppgifterNamn
E-post
Rättslig grund: Samtycke
 
 När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar
Kategori av uppgifterPersonuppgifter
Foto/videoFotografier
Mingelbilder
Videofilmer
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt (dock max 15år) för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.
Ändring av dataskyddspolicyn
Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.sonnergrens.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@sonnergrens.se
Personuppgiftsansvarig är Sönnergrens Verkstäder AB med organisationsnummer: 556026–9150
Adress: Neongatan 13, 431 53 Mölndal, Tel: 031-87 19 00
Sönnergrens dataskyddspolicy uppdaterades senast 2018-05-23